10 причини защо да изберете лицензирана фирма за събаряне на сграда.

Преди създаването на всяка сграда е нужно да бъдат разработени различни проекти, които да бъдат одобрени от съответната община. Архитектурната част от идейния проект включва ситуационния план, разпределението на помещенията, план на покрива и др.

Конструктивната част от проекта е свързана с изработване на схеми на фундиране, определяне на конструктивни оси и носещи конструктивни елементи и пр. Електрическата част е свързана с избор на места за ел. табла и проектиране на електроразпределението в сградата чрез силнотокови и слаботокови инсталации. ВиК частта е свързана със схеми на трасетата на водопроводи, канализация, пожарогасителна система, трасета за двор и пр. Част геодезия е свързана с вертикалната планировка и трасиране. Проектът може да съдържа също и част отопление и вентилация.

След като бъде построена така проектираната сграда, тя отново подлежи на контрол. Отдавна се говори за създаването на технически паспорти, а сроковете постоянно се удължават. Според Чл. 7. Част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“ от Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите:

Съхраняване на целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.;

Събарянето на сграда е не по-малко сложен процес, който подлежи на различни на регулация от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

В раздел III Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи  има няколко члена, които са свързани със събарянето на сгради.

Чл. 195. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) (1) Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) При аварии или други обстоятелства, застрашаващи обект по ал. 1 с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми общината.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) В случай че обект по ал. 1 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)

Кметът на общината може да задължи със заповед собствениците на обекти по ал. 1 да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите.

(6) Кметът на общината издава заповед за премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Собствениците на обекти по ал. 1 носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.

Чл. 196. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.)(Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Състоянието на обектите и необходимите ремонтни и възстановителни дейности, както и обстоятелствата по чл. 195, ал. 6 се установяват с протокол от комисия, назначена от кмета на общината.

(2) Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица. Въз основа на констатациите, отразени в протокола, комисията предлага на кмета на общината строежът да се поправи, заздрави или да бъде премахнат.

(3) Строежите се поправят, заздравяват или премахват от собствениците за тяхна сметка в срок, определен в заповедта на кмета на общината по чл. 195, ал. 4, 5 или 6. Когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите, кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта.

(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на чл. 215.

(5) Когато в заповедта по ал. 3 е допуснато предварително изпълнение или тя не е изпълнена в определения срок, строежът се поправя, заздравява или премахва от общината по ред, определен с наредба на общинския съвет. В този случай върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината.

(6) Въз основа на влязлата в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на чл. 237, буква „к“ от Гражданския процесуален кодекс.

(7) Собствениците на строежите са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта на кмета на общината. При отказ достъпът се осигурява принудително със съдействието на полицията.

(8) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За недвижими културни ценности установяването на състоянието им и последващите мерки и процедури се извършват по реда на Закона за културното наследство.

Чл. 197. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Извън случаите по този раздел собственик може да премахне свой законен строеж, след като уведоми общинската (районната) администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а когато строежът е обект на културно-историческото наследство – след съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5.

(2) В зависимост от вида на строежите, сложността и характера на премахването главният архитект на общината (района) може да издава задължителни технически предписания.

Строежите могат да се разделят на 6 основни категории. Според публикация на Bulgarian properties:

В първа категория попадат автомагистрали, жп линии, летища,  строежи, криещи опасност от взрив, електрически централи, производствени предприятия с капацитет над 500 работни места, недвижими паметници на културата с категория световно или национално значение и пр.

Във втора категория попадат пътища III клас от републиканската пътна мрежа, сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители, производствени сгради с капацитет 200-500 работни места, недвижими паметници на културата с категория “местно значение” и други.

В трета категория попадат жилищни и смесени сгради с високо застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП над 5000 кв. м или с капацитет 200-1000 места за посетители, производствени сгради с капацитет 100-200 работни места, паркове и градини с площ над 1 хектар и други.

В четвърта категория попадат жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения с РЗП от 1000-5000 кв. м или с капацитет от 100-200 места за посетители, паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар и други.

В пета категория попадат жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители, производствени сгради с капацитет до 50 работни места и други.

В шеста категория попадат стопански постройки със селскостопанско значение, оранжерии с площ до 200 кв. м, басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти, огради,  градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен, остъкляване на балкони и др.

събаряне на сграда

Защо да изберем лицензирана фирма за събаряне на сграда?

Причина 1. Познаване на действащите закони на Република България, свързани със събарянето на сгради.


Събарянето на сгради е свързано с множество документация и спазването на закони към различни министерства и институции. По тази причина, ако използвате бригада, която работи на значително по-ниски цени е възможно това да се дължи именно на спестяване на разходите за издаване на лицензи и сертификати. Нещо повече, тъй като Вие сте собственик на сградата, отговорността за неспазването на законите ще бъде Ваша и могат да Ви бъдат начислени различни по размер глоби.

Ние разполагаме с нужните лицензи, сертификати и разрешения, които можем да предоставим при нужда.  Можете да ни се обадите за предварителен оглед и консултация на телефон 0895 51 44 44 всеки работен ден от 9 до 18 часа,  да ни пишете лично съобщение във фейсбук страницата КЪРТЯ.КОМ , да ни изпратите email на office@kurtia.com.

събаряне на сгради

Причина 2: Лицензираните фирми, които се извършват услуги, свързани със събаряне на сгради, следва да имат удостоверение от Камарата на строителите в България.


Според публикация на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес Камарата на строителите в България (КСБ) е юридическо лице, което е независимо, доброволно, професионално сдружение и е официален представител на строителите в България. В КСБ членуват над 2000 професионалисти, а една от основните ѝ дейности е да работи с представители на законодателната и изпълнителната власт, с търговски представителства на дипломатически мисии, със сродни неправителствени сдружения в България и в чужбина.

Според чл. 19 от Закона за камарата на строителите:

(1) Удостоверението за вписване или отказът от вписване в регистъра се издава на заявителя в 15-дневен срок от подаване на заявлението.

(2) В удостоверението по ал. 1 се отбелязват съответните категории строежи и/или строителните и монтажните работи, за изпълнението на които строителят е вписан в регистъра.

“МГ Ангелов” ЕООД има 2 удостоверения по чл. 19 от Закона на камарата на строителите. в уверение на това, че с решение на комисията и протокол строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената структура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

На основание на чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

сертификат от строителна камара
удостоверение камара строители МГ АНГЕЛОВ ЕООД

Причина 3. Разработване на стратегия за бързо премахване на сградата.

След като се определи коя категория е сградата е нужно да бъде определено как да бъдат премахнати различни материали. Например що се отнася до архитектурата има значение дали сградата е основно от бетон, дали е от тухли, дали подовата настилка е с естествен паркет, с ламинат, с гранитогрес, с мозайка, как е изграден покрива на сградата, на колко етажа е и пр. Освен това не бива да забравяме за другите части от сградата – електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, носещи конструктивни елементи, тръби за подаване на газ и пр.

При разрушаването на сгради често се вдига шум, отделят се прахови частици, опасни за вдишване газове, има опасност от повреди в съществуващата електрическа, водоснабдителна и газопреносна мрежа.

 По тази причина се извършва прецизно планиране с цел намаляване на времетраенето на процесите на разрушаване и същевременно се следи за безопасността на работниците.

разрушаване на сграда

Причина 4: Наличие на специализирана техника

Лицензираната фирма има в наличност скъпа механизирана техника, която да се използва с цел по-бързото приключване на събарянето. С цел намаляването на праха се използват поливащи техники.

Фирма „МГ Ангелов” ЕООД разполага с:

 • 15 броя къртачни машини с различна големина от 5 до 27 номер.
 • Минибагер с чук – 2,7 тона – 1 брой
 • Валяк 11 тона – 1 брой
 • Верижен багер 30 тона – 2 броя
 • Комбиниран багер  – 3 броя

*Има опции за отдаване и под наем на горепосочените машини.

техника за събаряне и разрушаване на сгради

Причина 5: Обучени професионалисти

Човешкият фактор е от изключителна важност, защото има опасност от увреждане на здравето и фатални инциденти при извършването на подобни дейности. Освен това някои от превозните средства изискват наличие на шофьорска книжка.

С цел избягване на вдишването на прахови частици, азбест, отделени газове и др. персоналът на фирмата е снабден с противопрахови маски. Работното облекло също е специализирано с цел максимална защита на персонала.

В миналото циментът, използван в строителството е съдържал и азбест, който е доказан канцероген. По тази причина има специални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при разрушаване или демонтиране на сграда, в която използвани строителни материали с азбест.

Освен това преди започване на работа, работодателят е длъжен да уведоми “Областна инспекция по труда” и Регионална здравна инспекция (РЗИ).

Причина 6: Лиценз за превоз на товари

След като сградата е разрушена се получават различни строителни отпадъци. Лицензираните фирми разполагат със специален лиценз, издаден от Министерство на околната среда и водите.

ЗАКОН за управление на отпадъците регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.

Фирма „МГ Ангелов” ЕООД разполага с нужните лицензи. Ето един лиценз, от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение. 

лиценз за извозване на строителни отпадъци и други

И може да пренася отпадъци с помощта на:

 • 25 кубикови камиони самосвали – 11 броя
 • Контейнеровоз 16 тона – 1 брой
 • Контейнеровоз 18 тона – 1 брой
 • Самосвали до 5м3 – 3 броя

извозване МГ АНГЕЛОВ - самосвали и камиони

Причина 7: Разрешение за използване на лицензирани сметища за строителни отпадъци

След като сме съборили сградата и имаме техника за превоз на отпадъците се оказва, че те трябва да бъдат извозени в специализирани лицензирани сметища. Всичко това е регламентирано от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г.

А ето част от информацията в наредбата.

Чл. 5. (1) При извършване на СМР и/или при премахване на строежи СО се третират от лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, или се предават за третиране на лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО.

Чл. 6. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Чл. 16. Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО се извършват от лица, които имат право да извършват тези дейности съгласно чл. 35 ЗУО.

Чл. 17. Дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи отпадъци се извършват след получаване на разрешение от директора на регионалната здравна инспекция съгласно глава втора, раздел VІІ от Закона за здравето.

Освен това строителните отпадъци са разделени на опасни и неопасни.

Неопасни строителни отпадъци са:

 • бетон
 • тухли
 • керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
 • смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки
 • дървен материал
 • стъкло
 • пластмаса
 • асфалтови смеси, съдържащи други вещества
 • мед, бронз, месинг
 • алуминий
 • олово
 • цинк
 • желязо и стомана
 • калай
 • смеси от метали
 • почва
 • и други

Опасни строителни отпадъци са:

 • Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества.
 • Стъкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества.
 • Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран.
 • Каменовъглен катран и катранени продукти.
 • Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества.
 • Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни вещества.
 • Почва и камъни, съдържащи опасни вещества.
 • Строителни материали, съдържащи азбест

„МГ Ангелов” ЕООД притежава разрешение за използване на лицензирани сметища за строителни отпадъци.

Тъй като при ремонт на жилищна или офис сграда също нямате право да изхвърляте строителни отпадъци в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки, можете да се свържете с нас на телефон 0895 51 44 44 предния ден.

Можем да Ви предложим няколко варианта:

Вариант 1. Притежаваме нужната механизирана професионална техника и екип от специалисти, които да посетят на място и да извършат следните услуги:

 • изкъртване на подпрозорец
 • изкъртване на комин – топ цени!
 • изкъртване на баня

Причина 8: Различни варианти за извозване на строителни отпадъци

Вариант 1: След като изкъртим можем да натоварим строителните отпадъци в абсолютно чисти найлонови чували, да ги натоварим на камион от 5 кубика и да ги извозим до лицензирано сметище за строителни отпадъци. Цените варират от това на кой етаж е обекта, има ли асансьор и пр. Освен това нашият екип се ангажира в почистването на стълбището след преноса на строителни отпадъци.

В зависимост от вида на вашия боклук, нашите камиони могат да побират по около 100 чувала със строителни отпадъци, като цената за тази услуга е от 60,00лв. до 120,00лв. с ДДС в зависимост от района на град София и броя на чувалите. Извършваме превози и за районите на град Банкя, Нови Искър, Елин Пелин и подобни разстояния.

Вариант 2: Вие сами изкъртвате строителните отпадъци, а ние ги поставяме в найлонови чували, натоварваме ги и ги пренасяме до лицензирано сметище за строителни отпадъци.

Вариант 3: Можем да доставим пред сградата Контейнер за строителни отпадъци от 6 кубика, в който Вие сами да натоварите отпадъците, а ние да ги извозим. Разполагаме с 90 броя контейнери от 6м3 за строителни отпадъци. За да заявите контейнер е нужно да позвъните на телефон 0895 51 44 44 1-2 дни предварително.

контейнери за строителни отпадъци - София

Причина 9: Възможност за извършване на други строително-монтажни дейности.

Тъй като разполагаме с удостоверения от Камарата на строителите в България, екипът на „МГ Ангелов” ЕООД  може да извършви и множество други дейности:

 • Различни видове шпакловки – гипсова, с теракол, фина с шлайфане, с мрежа.
 • Обръщане на врати и прозорци.
 • Бояджийски услуги – с бял латекс, цветен латекс, блажна боя, грундиране.
 • Сваляне и лепене на тапети.
 • Поставяне на мазилка – вароциментова, пръскана, гипсова, обръщане на отвори.
 • Различни видове замазки – до 5 см, замазки до 5 см, с армировка ф4, замазки над 5 см, саморазливна замазка.
 • Полагане на настилки и облицовки – фаянс и теракот, гранитогрес, (и по диагонал), фабричен цокъл, фриз, монтаж на ъглова лайсна.
 • Пробиване на отвори в плочки.
 • Извършване на зидария – с газобетон до или над 15 см, тухла единица, тухла четворка, оформяне на ръб от газобетон.
 • Направа и монтаж на бетонен щурц.
 • Поставяне на топлоизолации – външна до 5 см и вътрешна до 3 см.
 • Извършване на сухо строителство – окачен и растерен таван от гипсокартон – таван на баня от влагоустойчив гипсокартон, изграждане на преградна стена от гипсокартон с вата, стени от гипсокартон с лепене, обръщане с гипсокартон и алум. ъгли, изграждане на кутия от гипсокартон.
 • Извършване на монтаж – на моноблок, вградено казанче, тоалетна чиния, мивка, смесител, душ батерия и стойка за душ, вана, душ кабина и др.
 • ВиК – демонтаж на стар водопровод, изграждане на нов водопровод до 2 м., канал ф 50 до 1,5 м, канал ф 110 до 1 м.
 • Електроизграждане – вкопаване на канал в мазилка и тухла, вкопаване на канал в бетон, вкопаване на конзола в бетон или тухла, полагане на кабел, монтаж на ел. ключове и контакти, свързване на ел. разклонителна кутия.

Причина 10: Почистване на мазета и тавани в София.

За повече информация относно цени и срок на изпълнение ни позвънете на телефон 0895 51 44 44.