Търсим да назначим общи работници за разрушаване, строителство и поддръжка на сгради – обявата е валидна до 01.09.2016г.

12

Проектът„Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД”

се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

 

 

Във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.003-0528-C01, проект с наименованиеНови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси”,   МГ Ангелов ЕООД  търси да назначи работници на следните длъжности:

–  работник разрушаване на сгради –

с функции да извършва дейности по къртене и разрушаване на сгради с различни видове къртачни машини и други инсрументи, ръчна работа по събиране, почистване и извозване на строителните отпадъци;почистват строителната площадка и изпълняват други задачи при разрушаването на сгради;товарят и разтоварват строителни материали,изкопен материал и оборудване; почистват работното пространство;

общ работник в строителство на сгради  –

да изпълняват рутинни задачи в строителството на сгради,свързани с употребата на ръчни инструменти,да изпълняват помощни и спомагателни работи при всички видове строителни дейности на обекти,предимно апартаменти, къщи;да почистват,измиват и измитат бетонни,мозаечни, дървени и с изкуствени настилки подове, врати,прозорци,шкафове,насипват пясък,цимент,мозайка и др. материали в чували;

общ работник поддържане на сгради

които осигуряват надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, машини и приспособления за които отговарят, извършват рутинни дейности ръчно или с помощта на инструменти и механизми със значително физическо усилие,пренасяне на инвентар, участват във всички товароразтоварни, монтажни и демонтажни работи, извозване на строителни отпадъци на територията на обекта и извън него.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

Образование:    средно и по-ниско

Професионален опит:   съгласно изискванията за длъжността

 

В случай, че нашето предложение представлява интерес за вас, моля в срок не по-късно от 01.09.2016  г. да представите следните документи:

– CV по европейски формат;
Кандидатите ще бъдат поканени на събеседване.

Информацията, представена в изпратените CV-та следва да бъде подкрепена със съответните документи, доказващи наличието на опит на кандидата.
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  МГ Ангелов ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Обявата е валидна до 01.09.2016г.