Търсим да наемем машинист на еднокофов багер

12

Проектът„Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД”

се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

 

 

Във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.003-0528-C01, проект с наименованиеНови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси”,   МГ Ангелов ЕООД  търси да назначи

Машинист на еднокофов багер

– за управление на  хидравличен и еднокофов багер,оборудван с различно загребващо устройство при рушене,строителство на обекти, управление на машината в ход и на място; монтаж и демонтаж на различното оборудване към машината;осигуряване и поддържане нормален режим на работа ;извършване на профилактика,смазване и текущ ремонт.. 

 Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 Образование:  средно

Професионален опит:   Над  2 години опит в управление на тежки машини

В случай, че нашето предложение представлява интерес за вас, моля в срок не по-късно от 01.09.2016  г. да представите следните документи:

– CV по европейски формат;

Кандидатите ще бъдат поканени на събеседване.

Информацията, представена в изпратените CV-та следва да бъде подкрепена със съответните документи, доказващи наличието на опит на кандидата.
За доказване на квалификация е необходимо представянето на дипломи, сертификати и т.н.
За доказване на професионален опит е необходимо представянето на копия (заверени с подпис и текст вярно с оригинала) от трудови/ граждански договори и/ или трудови книжки

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „МГ Ангелов“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Краен срок за подаване на CV-та: 09.08.2016г.