Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.

1

 

2

Проектът„Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД”

се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

 

Възложител:  МГ АНГЕЛОВ ЕООД,

Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0528-C01, проект с наименование „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана, от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул.Царица Елеонора, № 12, ет.2, ап. 5, ЕИК 200089061; лице за контакт Марио Ангелов,office@kurtia.com .

Предмет на процедурата:   Услуги за управление на проект –  Координатор-сътрудник проект 

Вид на процедурата:   Избор без процедура, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА/ДЛЪЖНОСТТА:

Основни изисквания и  отговорности в рамките на проекта за времето до 11.11.2017 г. ще бъдат:

  • Координира дейността на екипа за управление на проекта;
  • Подпомага работата на ръководителя на проекта за пълноценно изпълнение на неговите задължения;
  • Изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни;
  • Изготвя доклади, справки и друга текуща документация във връзка с развитието на проекта, междинни и окончателен доклади за изпълнение на проекта и ги предоставя за одобрение на ръководителя на проекта;
  • Координира работата между екипа за управление на проекта и екипа на експертите, участващи в проектните дейности;
  • Участва в подготовката на документация за избор на изпълнители и при повеждането на процедури за възлагане на дейности, попадащи в обхвата на проекта;
  • Отговаря за поддържането на цялостен архив на документацията по изпълнението на проекта. Изготвя и поддържа регистри на документацията и архива на проекта.

Ангажираността е почасова в рамките на  900 часа.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

– Организационни умения.

– Много добра компютърна грамотност, представени чрез подробна автобиография.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ /считат се за предимство/:

– Умения за работа с платформата на ИСУН 2020

Индикативна сума : 8 лв. на час.

Оферти и автобиографии се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020  или на  e-mail: office@kurtia.com .  Всеки кандидат има право да представи само една оферта –  на български език.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: до 30.09.2016 г., 14:00 часа.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МГ АНГЕЛОВ ЕООД, гр. София  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Една посока,  много възможности!