Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.

1

2

 

Проектът„Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД”

се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

 

Възложител:  МГ АНГЕЛОВ ЕООД,

Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0528-C01, проект с наименование „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана, от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул.Царица Елеонора, № 12, ет.2, ап. 5, ЕИК 200089061; лице за контакт Марио Ангелов,office@kurtia.com .

Предмет на процедурата:   Услуги за управление на проект – Счетоводител проект.  

Вид на процедурата:  Избор без процедура, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. 

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА/ДЛЪЖНОСТТА:

Основни изисквания и отговорности в рамките на проекта за времето до 11.11.2017 г. ще бъдат:

Осчетоводява и поддържа счетоводната документация, извършва плащания, планира разходи и упражнява контрол върху плащанията, подготвя документация за искане за плащания и верифициране на разходи, както и друга счетоводна документация;·         Подготвя плащанията във връзка с дейностите по проекта;·         Извършва наблюдения на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта; ·         Отговаря за целесъобразността на извършваните разходи и плащания и поеманите задължения по проектните дейности; ·         Регистрира своевременно счетоводните документации съобразно действащото законодателство; Осъществява хронологично, двустранно,синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, съобразно изискванията и принципите на Закона за счетоводството; Начислява възнаграждения, данъци и осигурителни вноски по проекта; ·         Изготвя удостоверения, справки и други във връзка с възнагражденията по проекта;·         Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялостната счетоводна документация. Ангажираността на счетоводителя е почасова в рамките на 860 часа .

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

– Икономическо образование

– Доказан професионален опит в сферата на счетоводството-  поне 3 (три) години, представен чрез подробна автобиография.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ /считат се за предимство/:

–  Много добри компютърни умения – Word, Excel, Internet.

– Умения за работа с платформата на ИСУН 2020

Индикативна сума : 8 лв. на час.

Оферти и автобиографии се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020  или на  e-mail: office@kurtia.com.  Всеки кандидат има право да представи само една оферта – на български език.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: до 30.09.2016 г., 14.00 часа.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МГ АНГЕЛОВ ЕООД, гр. София  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Една посока,  много възможности!