Проект „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

1

2

Проектът„Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД”

се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

 

 

Стартира изпълнението на проект „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД“, договор № BG05M9OP001-1.003-0528-C01 по  ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Обща стойност: 329371,60 лева

Цели:

– Обща цел на проекта е създаване на нови работни места, включително за лица в неравностойно положение на пазара на труда.

– Конкретната цел на проекта е разкриване на 29 нови устойчиви работни места във фирма „МГ Ангелов“ ЕООД и повишаване на производствените мощности.

Срок за изпълнение: 15 месеца

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МГ АНГЕЛОВ“ ЕООД, гр. София  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

ЕДНА ПОСОКА, МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ!