Процедура за избор на изпълните с публична покана и предмет «Доставка на ДМА».

12

Проектът „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД”

 се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд.

 

Във връзка с изпълнение на проект „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-1.003-0528-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, обявявам процедура за избор на изпълните с публична покана и предмет «Доставка на ДМА».

Документи за участие можете на изтеглите от тук:

1. iziskvania_oferti

2. primeren-obrazec-na-deklarazia-na-kandidata

3. primeren-obrazec-na-oferta

4. primeren-obrazec-na-proekto-dogovor

5. primeren-obrazec-na-publichna-pokana

6. primerna-metodika-za-ocenkadma_1

7. tehnicheska_specifikatsia_2