Процедура за избор на изпълните с публична покана и предмет „Доставка на ДМА“

1     2

Проектът „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД”

 се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд.

Във връзка с изпълнение на проект „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-1.003-0528-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, обявявам процедура за избор на изпълните с публична покана и предмет «Доставка на ДМА».

Документи за участие можете на изтеглите от тук:

  1.  iziskvania_oferti
  2. primeren-obrazec-na-deklaracia-na-kandidata-_160
  3. primeren-obrazec-na-oferta_160
  4. primeren-obrazec-na-proekto-dogovor_160
  5. primeren-obrazzec-na-publichna-pokana_160_zusesif
  6. primerna-metodika-za-ocenkadma_1
  7. tehnicheska_specifikatsia_2.