Категория: ИСУН

1 e1475217270842

Процедура за избор на изпълните с публична покана и предмет «Доставка на ДМА».

Проектът „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД”  се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.   Във връзка с изпълнение на проект „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-1.003-0528-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, обявявам процедура за избор на изпълните с публична покана и [...]
1 e1475217270842

Процедура за избор на изпълните с публична покана и предмет „Доставка на ДМА“

Проектът „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД”  се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Във връзка с изпълнение на проект „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-1.003-0528-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, обявявам процедура за избор на изпълните с публична [...]
1 e1475217270842

Процедура за определяне на изпълнител с публична покана за „Доставка на ДМА“

Процедура за определяне на изпълнител с публична покана за "Доставка на ДМА", по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.003-0528-C01, проект  „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.                                             [...]